PHÒNG GDĐT ĐỊNH HÓA    
TRƯỜNG TH TRUNG HỘI    
      
CÔNG KHAI TÌNH HÌNH THU, CHI CÁC QUỸ HỌC SINH NĂM HỌC 2018-2019
      
STTTên QuỹDư đầu kỳThu trong kỳChi trong kỳDư cuối kỳ
1Tiền đội 23.660.00023.660.000 
2Tiền tin1.195.83327.020.00027.125.0001.090.833
3Tiền tiếng anh lớp 1,2 14.976.00014.976.000 
4Quỹ khuyễn học 23.940.00023.940.000 
5Tền bảo hiểm thân thể học sinh 26.183.43026.183.430 
6Tền bảo hiểm y tế học sinh 5.965.0005.965.000 
      
      
   Trung Hội, ngày 30 tháng 05 năm 2019
 Người lập biểu                        Hiệu trưởng
    
                               Đã ký
    
    
 Ma Thị Mừng                      Chử Ngọc Sơn