PHÒNG GDDT ĐỊNH HÓA   
 TRƯỜNG TH TRUNG HỘI   
                                                                                    THÔNG BÁO
Công khai chính sách và kết quả thực hiện chính sách hàng năm về trợ cấp và miễn giảm học phí đối với người học thuộc diện được hưởng chính sách xã hội năm học 2018 - 2019
     
STTNội DungSố ngườiSố tiền (đồng)Ghi chú
1Đối tượng hưởng chế độ miễn, giảm học phí0  
2Đối tượng được hỗ trợ chi phí học tập3223.800.000 
3Đối tượng được hưởng chính sách học bổng, hỗ trợ phương tiện, đồ dùng học tập 222.016.000 
     
                Trung Hội, ngày 30 tháng 5 năm 2019
   Người lập biểu                    HIỆU TRƯỞNG
     
   Đã ký 
     
     
 Ma Thị Mừng                       Chử Ngọc Sơn