Thursday, 17/06/2021 - 08:39|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường Tiểu học Trung Hội

Thời khóa biểu năm học 2016-2017

1A 1B 1C
Lâm Thị Liên Nguyễn Thị Thắm Nguyễn Thị Thúy
S C S C S C
Chào cờ Toán Chào cờ Toán(ôn) Chào cờ T.V (Ôn)
MT Toán (Ôn) TV TV (Ôn) TV T.V (Ôn)
TV T.V (Ôn) TV TNXH. TV Toán(ôn)
TV   Âm nhạc   Đ.đứcSơn  
           
TV   TV   TV  
TV   TV   TV  
Toán   MT   Toán  
Đ. Đức   Toán   Toán (Ôn)  
           
TV   TV   TV TC
TV   TV   TV TĐTV
Toán   Toán   Toán TNXH
TV(ôn)   Đ. Đức   Â.nhạc (Quý)
           
TD(Sơn)   Toán   T.dục  
TV   TD(Sơn)   TV  
TV   TV   TV  
Toán   TV   Toán  
           
TV TNXH. TV TĐTV MT  
TV TĐTV TV TV (Ôn) TV  
T.C(Sơn) S. Hoạt Toán S. Hoạt TV  
Âm nhạc   T.C(Sơn)   Toán  
        S. Hoạt  
2A 2B 2C
Trần Thị Dung Lộc Thị Nga Hương
S C S C S C
Chào cờ   Chào cờ   Chào cờ Toán (Ôn)
T.đọc   T.đọc   Toán TV (Ôn)
T. đọc   T. đọc   T. đọc TV (Ôn)
Toán   Toán   T. đọc  
    K.chuyện   K. Chuyện  
Toán   T.đọc Toán (Ôn) T.Dục  
C.tả   Toán TV (Ôn) Toán  
Âm nhạc   C. Tả TV (Ôn) C. Tả  
K.Chuyện   Âm nhạc   T. đọc  
           
TNXH MT Toán Toán (Ôn) Toán Đ.đức
Toán T.C(Thu) TNXH TĐTV LT&C Toán (Ôn)
T.đọc   T.Dục T C(Thu) T. Viết TĐTV
Đ. Đức   Đ.đức   C. Tả (Sơn)
           
Toán   Toán   Toán  
LT&C   LT&C   TLV  
TD(Sơn)   T. Viết   T.Dục  
C. Tả   MT   TNXH   
T.viết       TV(ôn)  
TD(Sơn) Toán (Ôn) Toán   Toán  
TLV TV (Ôn) C.tả   TC  
Toán TĐTV TLV   S.hoạt  
TV(Ôn)   T.Dục   Â.nhạc  
S. Hoạt   S. Hoạt   MT  
3A 3B 3C
Trần Thị Tuyệt Lưu Thị Tám Ma Thị Hà
S C S C S C
Chào cờ TV (Ôn) Chào cờ Anh Chào cờ Anh
Tin Toán (Ôn) TV Âm nhạc T.công  Toán(ôn)
Tin Âm nhạc Toán T.dục TV TV(ôn)
Toán   Tin   TV  
T.V   Tin   Toán  
TV TĐTV TV Đ.đức Tin Âm nhạc
TV TNXH TV TV (Ôn) Tin Toán(ôn)
Anh Đạo đức Toán Toán (Ôn) TD TNXH
Toán (Quý) Anh   Toán  
TNXH(qúy   T.c(Thu)   TV   
TV T.dục Toán TV  Toán  
TV TV(ôn) TNXH Quý TV (Ôn) TV Anh
Anh Toán (Ôn) TV Toán (Ôn) TV Anh
T.dục   TV   Đ. Đức  
Toán          
MT   TNXH Quý   Anh  
Anh   MT   T.Dục  
T. C(Thu)   Anh   TNXH  
TV   TV   Toán  
Toán   Toán   TV  
Anh   Toán TĐTV TV Toán (Ôn)
TV   Anh Toán (Ôn) TV TV(ô)
TV   TD TV(ôn) Toán TĐTV
Toán   TV   MT (Sơn)
S. Hoạt   S.Hoạt   S. Hoạt  
4A 4B 4C
Nguyễn Thị Hưng Thái Thị Quỳnh Nguyễn Thị Mai  
S C S C S C
Chào cờ Sử Chào cờ Toán (Ôn) Chào cờ T.dục
Anh Địa T.Dục T.Việt(ôn) Toán Anh
T.Dục KT Anh T.Việt(ôn) T.V Anh
Toán   T.V   T.V  
T.V    Toán   Khoa  
MT Toán (Ôn) Toán Anh Toán Sử(Sơn)
Toán Anh MT KT(Thu) TV Địa(Sơn)
T.V  TĐTV T.V Toán (Ôn) Tin Âm nhạc
T.V    T.V   Tin  
           
Toán Âm nhạc Toán Đ.đứcPHT Anh Anh
TV Đ. ĐứcPHT T.V T.Dục Toán  Toán(ô)
Khoa(Quý) T.Dục T.V Âm nhạc TV TĐTV
Anh   Khoa(quý)   TV  
T.V    Anh   KT  
Toán   T.V   Toán  
T.V    T.V   T.V  
Anh   Toán   T.V  
Khoa(Quý)   Anh   Khoa  
T.V    Khoa(Quý)   T.Dục  
Toán Tin Toán TĐTV Toán Đạo đức
T.V Tin T.V Tin TV TV(ôn)
Toán(ô)   Sử Tin MT Toán(ô)
T.V(ô)   Địa   S. Hoạt  
S. Hoạt   S. Hoạt      

5A 5B 5C
Dương Bích Mỹ Phạm Thị Loan Phạm Thị Hoa
S C S C S C
Chào cờ Âm nhạc Chào cờ Sử Chào cờ Sử 
Toán Toán (Ôn) Toán Địa Toán Địa 
T. đọc TV (Ôn) T. đọc Khoa T.đọc TĐTV
Anh (PHT) MT (Quý) Đ. Đức ( Sơn)
MT   Anh   KT(Sơn)  
Toán Đ. đức(HT) Toán KT(Thu) Anh Khoa
C. Tả Anh C. Tả Đ.đức(HT) C.tả Âm nhạc
LT&C KT(Thu) LT&C Anh Toán TV(ô)
K. Chuyện   K. Chuyện   T.Dục  
           
Anh Khoa TD TV(ô) Toán Toán(ô)
TD Toán(ô) Anh Âm nhạc K.chuyện Khoa
Toán TV(ô) Toán Toán(ô) T.đọc TV(ô)
T. đọc   T. đọc   Anh  
Khoa   Khoa(Quý)   LT&C  
Tin   Anh   Toán Tin 
Tin   Toán   TLV Tin 
Toán   TLV   LT&C  
TLV   Tin   T.dục  
LT&C   Tin   Anh  
T.Dục Sử Toán Toán (Ôn) Toán  
Toán Địa TD TV (Ôn) MT  
Anh TĐTV LT&C TĐTV TLV  
TLV (Quý) TLV   Anh  
S. Hoạt   S. Hoạt   S.hoạt  
Tác giả: admin
Nguồn: thtrunghoi.thainguyen.edu.vn
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 6
Hôm qua : 30
Tháng 06 : 685
Năm 2021 : 13.354